Отделение по акушерство и гинекология

Разположение

Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІV етаж

Профил

В Горна Оряховица Родилно отделение е разкрито през 1947 год. и негов завеждащ е бил д-р Никола Анчев. В него са работили 3 акушерки и 2 санитарки. През 1952 год. е разкрит и гинекологичен сектор към отделението. През 1958 год. отделението се премества в сградата на новата болница и е разполагало с 50 легла.
От 1985 г. до 1995 г. отделението е било разделено на 2 - Родилно и Гинекологично отделение. От 21 юли 1995 год. се възстановява Акушеро- гинекологично отделение.

Капацитет

Отделението по акушерство и гинекология е отделна функционално-обособена, административна и териториална структура на МБАЛ "Св.Иван Рилски" ЕООД, която включва:

Стационар с 30 легла, ситуиран на IV етаж в стационарния блок на болницата, който включва 5 обособени звена със секции:

1. Гинекологично звено с II ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт по Акушерство и гинекология - 12 болнични легла с три секции:

- секция гинекологична - 3 болнични легла;

- секция интензивни гинекологични - 2 болнични легла;
- секция рискова бременност - 7 болнични легла.

 2. Операционен блок, включващ:

- операционни зали - 2 (септична и асептична за гинекологични операции), изградени в съответствие с Наредба N:49 на МЗ и Медицински стандарт "Хирургия". Залите са оборудвани с:операционни маси - 2 бр.

  • големи комплекти хирургически инструментариум за отворени операции - 3 бр.
  • комплект за лапароскопски операции - 1 бр.
  • апарати за анестезия - 2 бр.
  • централно кислородно подаване
  • централна аспирационна система.

3. Родилно звено с II ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт по Акушерство и гинекология - 10 болнични легла, разположени на територията на родилен блок;

4. Звено новородени (неонатологично звено) с I ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт по Неонатология - 8 болнични легла;

 5. Родилен блок, включващ:

- предродилна зала;
- родилни зали - 2: септична и асептична;
- стая за интензивно лечение след раждане;
- асептична операционна зала;
- реанимационен кът за първична реанимация на новороденото.

Залите са оборудвани с:

  • акушерски монитори - 3 бр.
  • апаратура за активна реанимация на новороденото
  • лампа за фототерапия
  • кувьози
  • пулсоксиметри

Акушеро-гинекологичната помощ, включително родилна помощ, се осъществява непрекъснато 24 часа в денонощието от лекарите със специалност и другите медицински специалисти в отделението и е насочена към лежащо болни, спешни и планови бременни жени и родилки, които се нуждаят от активно болнично лечение.

Специалисти

Кадровата осигуреност в Отделението по акушерство и гинекология е съобразена с броя на болничните легла и спецификата на дейността му. Осъществява се от 36 служители, щатен персонал, който включва:

• общ брой лекари - 8 лекари (6 длъжности притежават съответната с изискванията за длъжността специалност Акушерство и гинекология);

- началник на отделение - 1 (лекар акушерство и гинекология)

- лекари, акушерство и гинекология - 6 (със специалност акушерство и гинекология);

- лекар, педиатрия (заемащ длъжност лекар, неонатология).

• общ брой медицински специалисти (специалисти по здравни грижи) - 14

- старша акушерка - 1;

- акушерки - 8;

- акушерки със специалност "операционна и превързочна техника" - 3;

- медицинска сестра (стая за новородени) - 1;

- 1 здравен асистент.

Отделението по акушерство и гинекология разполага с лекари с придобита специалност, които притежават сертификати за професионална квалификация за извършване на високоспециализирани дейности в областта на акушерство и гинекология над минималните (задължителни) изисквания на Медицински стандарт "Акушерство и гинекология" за II ниво на компетентност. През последните години на обучение в различни курсове са преминали всички лекари и значителен брой специалисти по здравни грижи. Доказателство са заявките за следдипломна квалификация и индивидуално обучение, както и дипломи и удостоверения.

Медицинската апаратура и оборудване на отделението, необходими за осъществяването на качествена болнична помощ, се определят от изискванията на Медицински стандарт "Акушерство и гинекология", както и на изискванията на НЗОК за сключване на договори за дейности по клинични пътеки.

В отделението е извършен основен ремонт, като е подменена дограмата и са изградени 5 ВИП стаи за пациенти, подобрени са болничния интериор, болничните стаи и помещенията за персонала. На лице са над минималните (задължителни) изисквания на Медицински стандарт "Акушерство и гинекология" за II ниво на компетентност.

Въведени са високотехнологични методи за диагностика и лечение, като през последните 4 години все повече отворената хирургия отстъпва място на миниинвазивната гинекологична хирургия, включваща лапароскопски диагностични и оперативни методи при голям брой гинекологични интервенции. През последните две години масово е въведена епидуралната анестезия при раждане. Все повече родилки, не само от великотърновска област, но и извън нея, избират този безболезнен метод за раждане. Висококвалифициараните екипи от гинеколог и анестезиолог осъществяват безболезнения родилен процес.

Началник отделение: д-р Михаил Милатович. Тел: 0888898877; 0878746263

Mihail Milatovich

• През 1992 г. завършва медицина в Медицински университет в Плевен.

• През 1993 година започва работа като ординатор в Цехово терапевтично отделения в болницата в Горна Оряховица

• През 1995 г. работи като участъков ординатор в Поликлинично звено АГО при Общинска болница Горна Оряховица

През 1999 г. назначен в Акушеро-гинекологично отделение в Общинска болница Горна Оряховица

От 2016 г. е назначен на длъжност Началник на АГО в МБАЛ „Свети Иван Рилски“

Старша акушерка: ак. Снежана Белчева – 0878 746 448AGO starsha akusherka

- д-р Димитринка Стефанова Димитрова – акушер-гинеколог – 0878 746 445;

- д-р Миролюб Кожухаров – акушер-гинеколог;

- д-р Йордан Жезанов – акушер-гинеколог – 0878 746 265;

- д-р Георги Кабакчиев - акушер-гинеколог;

- д-р Илия Атанасов - педиатър - 0878 746 346;

- д-р Атанас Коев Коев - акушер-гинеколог.

Контакти

• Телефони:
- Началник отделение: 0878 746 263
- Служебен телефон Отделение по АГ: 0878 746 428