Информация

Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

Разположение

Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІІ етаж.

Рехабилитацията е комплекс от активни мероприятия, насочени към бързо и максимално възстановяване на застрашените от инвалидизация болни, започващи още от най-ранния период на заболяването, продължаващи през целия период на лечение, с цел постигане на възвращаемост на възможната физическа, умствена, професионална, социална и икономическа пълноценност.

Принципите на физикалната и рехабилитационна медицина навлязоха в редица „големи” клинични области, като кардиология и кардиохирургия, ревматология, ортопедия и травматология, неврология и неврохирургия, гериатрия и геронтология. Появи се необходимост както от обучение на пациента в самостоятелност в дейностите на ежедневнив живот, така и от адаптиране на средата към техния ограничен остатачен рехабилитационен потенциал.

Профил

Основите на сегашното ОФРМ към МБАЛ - „Св. Иван Рилски” гр. Г. Оряховица датират от месец май 1952 год. ОФРМ добива своя съвременен облик през 1975 год, когато се оборудва с много добра материално-техническа база със следните сектори:

 • електросветлолечение;
 • кинезитерапия;
 • лечебен масаж;
 • парафинолечение;
 • трудотерапия;
 • водолечение / нефункциониращо/;
 • функционален кабинет;
 • леглова база/ 16 легла/.
 • кабинет за лазертерапия / разкрит в началото 90-те год./.

В отделението се работи по Медицинския стандарт на специалността „ Физикална и рехабилитационна медицина”, като се следи за спазване на всички права на пациентите, гарантиращи им добра лечебна ефективност. Отделението, обзаведено на съвременно ниво, се включва активно в лечебния и рехабилитационен процес на болничното заведение с много добър резултат. ОФРМ е с дългогодишни традиции в комплексното лечение на пациентите, настанени в болничните отделения на МБАЛ – Г. Оряховица / през 2012 год. рехабилитационният екип на ОФРМ е обслужил 1483 болни, като са извършени 26045 процедури/.

Обект на лечение със съвременните методи на физикалната медицина са следните групи заболявания:

 • заболявания на ЦНС – с акцент на МСБ, множествена склероза, болест на Паркинсон, други паралитични синдроми и други болести на гръбначния мозък, последици от травма на главата, шията и тялото;
 • заболявания на ПНС – радикулити, радикулоневрити, полиневропатии;
 • заболявания на опорно-двигателния апарат: фрактури, дисторзии, луксации, контрактури, рани, артрозни и артритни заболявания;
 • заболявания на ССС – инфаркт на миокарда;
 • заболяванията на ДС – ХОББ, пневмонии, бронхити;
 • заболявания в детска възраст;
 • възпалителни заболявания на уши, нос и гърло;
 • очни заболявания;
 • акушеро-гинекологични заболявания;
 • рехабилитация на оперирани болни;
 • рехабилитация на обменни заболявания.

Въз основа на прецизна и качествена рехабилитационна дейност, персоналът на ОФРМ допринася за по-бърз лечебен ефект, намаляване на разходите за медикаменти и съкращаване на болничния престой на пациентите, което е много важен момент в съвременните тенденции на развитие на стационарната помощ.

В ОФРМ се извършват следните дeйности:

-         профилактична – провеждане на профилактични облъчвания на деца и на бременни жени; водозакалителни процедури; слънчевовъздушни бани, елементи от спорта, теренно лечение;

-         Функционално диагностична – преценка на соматичното и артропометричното състояние на пациента: ММТ, плантометрия, сантиметрия, ъглометрия, динамометрия , изследване на статика и подвижност на гр.стълб; оценка на самостоятелността на пациента и др.; електродиагностика.

-         апаратна физиотерапия – включва светло- и електролечение, с акцент на: електростимулация, лазертерапия, високо- и нискочестотни токове, магнитотерапия, ултразвукова терапия и инхалационна терапия.

-         парафинолечение и криотерапия;

кинезитерапевтичен сектор – вкл. индивидиални и групови занимания, елементи от спорта, различни видове масажи, трудотерапия и оценка на трудоватра годност. Тук най съществена е работата непосредствено с болния – ръчно съпротивление, стимулиране и подпомагане, пулитерапия, механотерапия и лечение с положение;

-  стационарна дейност – стационарът на ОФРМ обслужва пациенти от Горнооряховска и съседни общини: Лясковец, Стражица и Златарица. Обслужването на пациентите се извършва на екипен принцип в условията на стационарната лечебна дейност, ръководено от лекар с призната специалност „Физикална и рехабилитационна медицина”.

В стационара се извършва диагностична дейност и лечебна дейност, включваща освен физикална и рехабилитационна терапия и медикаментозно лечение – перорално и парентерално. Оказват се здравни грижи на пациентите , хранене и обслужване на тежко болни на легло, тоалет против декубитални рани и др.

През последните 3-4 години се обнови оборудването на залата за електросветлочение със съвременна медицинска апаратура, отговаряща на изискванията на мед.стандарт за ОФРМ.

Капацитет

• Разполага с 16 болнични легла.

Специалисти

• В отделението работят:

- 2 лекари със специалност „Физикална и рехабилитационна медицина”;

- 2 кинезитерапевти;

- 4 рехабилитатори;

- 1 масажист;

- 3 медицински сестри.

• Началник отделение е д-р Бисерка Акиванова – специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина”– 0878 746 310

biserka

Специалисти:

д-р Радинка Димитрова - специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина”0878 746 470

Старша медицинска сестра: м.с. Илиана Ефремова – 0878 746 314

Iliana Efremova

Контакти

- Началник отделение: 0878 746 310

- Служебен телефон ОФРМ: 0878 746 456