Административни услуги

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
НА ПАЦИЕНТИ НА МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД, гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т.3 БУКВА "Б" ОТ РЕШЕНИЕ №704 НА МС ОТ 05.10.2018 Г.
 
             
Административна услуга на организация, предоставяща обществени услуги Правно основание Необходими документи Лице, което предоставя административната слуга Срок за изпълнение Такси за предоставяне
1 Писмено съобщение за раждане Закон за гражданската регистрация - чл.43 ал.2,т.1 Сведение от Актова книга на МБАЛ;   Лични карти на двамата родители; При баща -   "неизвестен" само личната карта на майката. Старша акушерка на Отделение по акушерство и гинекология Не по-късно от 5 дни от раждането,като не се брои деня на раждането. При мъртво родено дете, срокът е не по-късно от 24 часа от   раждането. Не се дължи
2 Писмено съобщение за смърт Закон за гражданската регистрация - чл.55, ал.2 Лична карта или друг документ за самоличност на починалия пациент. Дежурен лекар, установил смъртта В момента на установяване на смъртта на пациента Не се дължи
3 Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК Наредба за медицинската експертиза - чл. 7 Лична карта; Лична амбулаторна карта /ЛАК/; данни за месторабота. Лекуващ лекар/ ЛКК В деня, в който се установи временната неработоспособност; В деня на изписване на пациента Не се дължи
4 Издаване на дубликат на болничен лист Наредба за медицинската експертиза - чл. 53 Молба от осигурителя или лицето, на което е издаден БЛ, в която се посочват причината, поради която се иска дубликат. Лекарят/ ЛКК, издал БЛ; Администрация При поискване. В деня на постъпване на искането. 5 лв
5 Издаване на медицинска документация, съдържаща здравна информация относно пациента (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.) Закон за здравето - чл. 27 и НРД Документа за самоличност, пълномощно или друг документ, в зависимост от исканата углуга. Лекуващия лекар При поискване Не се дължи
6 Изготвяне на етапна епикриза Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - чл. 23, ал.4 Медицински документи за извършените диагностични, консултативни и лечебни дейности до момента на превеждането на пациента в друго лечебно заведение. Лекуващия лекар При превеждане или пренасочване на пациента към друго ЛЗ Не се дължи
7 Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - чл. 24, ал.1 История на заболяването на пациента Лекуващ лекар В деня на изписването на пациента. По изключение - една седмица от деня на изписването на пациента, ако в деня на изписването, резултатите от извършени изследвания не са готови. Не се дължи
8 Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи Закона за здравето - чл. 28б, ал. 1 Документа за самоличност, пълномощно или друг документ, в зависимост от исканата углуга. Лекуващ лекар, Администрация, Длъжностно лице по защита на личните данни При поискване Не се дължи
9 Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи Закона за здравето - чл. 28б, ал. 3 Удостоверение за наследници Лекуващ лекар, Администрация, Длъжностно лице по защита на личните данни При поискване Не се дължи
             
             
  дата:       Управител:  
  гр. Горна Оряховица              /д-р Иван Иванов/