Профил на купувача

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕООД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

З А П О В Е Д

гр. Горна Оряховица, № 1072/16.06.2014 г.

         На основание чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 70 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О Б Я В Я В А М:

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 (две) години, на част от недвижим имот, а именно 115 кв.м. от кафе – сладкарница с обща площ 342.24 кв. м., състояща се от три самостоятелни помещения, обособена част от сградата на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, находящ се в гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий” № 72, урегулиран поземлен имот І – за болница в кв. 806 по плана на гр. Горна Оряховица, с първоначална месечна наемна цена 4.00 лв. /четири/ без ДДС или 4.80 лв./четири и осемдесет/ с ДДС или общо 460 лв. /четиристотин и шестдесет/ без ДДС или 552 лв. /петстотин петдесет и два/ с ДДС.

Предмет на дейност:наемателят е длъжен да използва имота за търговска дейност.

2. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща всички необходими документи за участие в процедурата.

3. Търгът ще се проведе на 02.07.2014 г. от 10,00 часа в сградата на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД. Евентуален втори търг ще се проведе на 16.07.2014 г. при спазване на същото часово разписание.

         4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД до 16,00 часа на 01.07.2014 г. съответно до 16,00 ч. на 15.07.2014 г.

          5.  Тръжната документация се получава в на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, срещу заплащане на цена в размер на 16,00 лв. в касата на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД до 12.00 часа на01.07.2014 г. съответно на 15.07.2014 г.

         6. Депозит за участие в публичният търг - 30 % от първоначалната тръжна цена, в размер на 165.60 лв. /сто шестдесет и пет лева и шестдесет ст./ се заплаща в касата на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД до 16.00 ч. на 01.07.2014 г. и съответно на 15.07.2014 г.

     7. Необходими документи за участие в търга: квитанция за закупена тръжна документация; квитанция за платен депозит; документ за самоличност на лицето или нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез представител; удостоверение за ЕИК от Агенцията по вписванията, удостоверение от дирекция „МДТ” за липса на задължения за данъци към Община Горна Оряховица (копия, приложени към заявлението за участие, а оригиналите да се носят за сверка в деня на търга); офертно предложение, представено в деня на търга.

            8. Определям срок за извършване на оглед на обекта, предмет на търга до 16,00 ч. на    01.07.2014 г., съответно на 15.07.2014 г., след закупуване на тръжна документация и подаване на заявление по образец.

            За справки: тел. 0618/60260 – МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД.

            Контрол по изпълнението ще упражнявам лично.        

Д-р Георги Вашков

Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД